Hercegovačka 8, Split

Uvjeti izgradnje

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dajemo i podatke Uredima državne uprave te projektantima i investitorima gradnje UVJETE IZGRADNJE iz područja vodoopskrbe i odvodnje za potrebe ishođenja lokacijske dozvole ili uvjeta gradnje, izrade prostornih planova, te suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Kroz uvjete se daju podaci o postojanju vodovodne mreže na tom području, kota opskrbe sa pripadajuće vodospreme, te podaci o postojanju kanalizacije te kote priključenja i revizijska okna.
U skladu s novim zakonom prilog zahtjevu u fazi ishođenja lokacijske dozvole je IDEJNI PROJEKT koji mora sadržati tehničko rješenje ucrtano u situaciju ili preris, sa tehničkim opisom, tj projektom treba riješiti način priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje. Zgrade ili prostori koji imaju riješen priključak, isti trebaju prikazati projektom, što znači da je prilog projektu Dozvola priključenja ili račun po kojem se vrši naplata potrošne vode.