Hercegovačka 8, Split

Promjena namjene vodovodnog priključka

Korisnik javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje može uslugu koristiti isključivo za namjenu za koju je priključak odobren.

Promjena namjene vodovodnog priključka se radi ukoliko je došlo do promjene načina korištenja građevine/nekretnine na terenu, a misli se na promjene korištenja priključka za potrebe poljoprivrede ,gradilišta ,stanovanja, gospodarstva ili poslovne namjene. Svrha promjene je razlika u cijeni vode po m3 za navedene kategorije potrošnje!

Stranka uz svoj zahtjev mora priložiti:

  • Dokumentaciju iz koje je nedvojbeno vidljiva namjena vodovodnog priključka

Dokumentacija se predaje u VIK – Hercegovačka 8, Split (Kopilica) - soba 6 ili 7; tel. 021/545-900 ili poštom na adresu sjedišta društva Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom od 8 – 13 sati (dnevni odmor od 10,30 – 11 sati.)