STATUS RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku je realizacija ugovora Rrekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje. Podsjetimo, izvođači radova su Vodoprivreda Split d.d., Vodotehnika d.d. iz Zagreba, Sarađen d.o.o. iz Stankovaca i Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra, dok poslove nadzora provodi INSTITUT IGH d.d. te EPTISA ADRIA d.o.o.

Izvođač je uveden u posao 1. prosinca 2022. godine. U tijeku su pripremni radovi za organizaciju gradilišta (izrada izvedbenih projekata, obilasci trasa, iskolčenja). Polovinom ožujka planira se fizički početak radova na području Dugopolja nakon čega se očekuje intenziviranje radova na cijelom području obuhvata ugovora i to na područjima Klisa, Solina i Podstrane. Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split je u dogovoru sa predstavnicima gradova i općina dogovorio prioritete izvođenja radova.

U tijeku radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje,postavit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini 43.560 metara, vodoopskrbni cjevovodi u dužini 30.555 metara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine 5.769 metara te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu.

Kanalizacijske crpne stanice izvest će se na lokacijama Kurtovići, Barići, Macanovac, Gizdići, Kamenica, Pleštine, Žura, Vetme (područje Klisa), Put Majdana, Kunčeva Greda, Splitska, Dolac, Mravince, Kučine, (područje Solina), Sv. Fabijana i Bilaja (područje Podstrane), dok će se na lokaciji Strožanac (Podstrana) izvesti zamjena opreme. Što se tiče vodoopskrbnih crpnih stanica, one će se izvesti na lokacijama Igralište-Rera, i Grlo (područje Klisa), te u Ulici Ante Starčevića (Podstrana) dok će se radovima na lokacijama Klis-Kosa i Strožanac obuhvatiti hidroforske stanice. Ujedno, radovima su obuhvaćene i vodospreme Dugopolje, Grlo, Mihaljevići, Radići (Klis), Voljak (Solin), Strožanac i Podstrana 1, Podstrana 2 i Podstrana 3. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20.118 metara kabelske kanalizacije i 2.134 metara sanacije postojeće kanalizacijske mreže.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eur (1.791.760.602,63 kn), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eur (1.419.408.482,096 kn), 129.446.550,25 eur (975.315.032,88 kn), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eur (372.352.120,53 kn) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.