Hercegovačka 8, Split

RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENJA PODMORSKOG ISPUSTA BAČVICE-KATALINIĆA BRIG, ev.br. nabave: 2022-IR/02