KONAČNO ZADOVOLJENI UVJETI KOMPLEKSNOG I DUGOTRAJNOG POSTUPKA JAVNE NABAVE TE JE NAKON 3 GODINE POTPISAN UGOVOR O RADOVIMA OPTIMIZACIJA SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOG

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ u petak, 15. prosinca 2023. godine u prostorijama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je potpisivanje Ugovora P3 – Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita.

Uvjeti za potpisivanje ovog Ugovora konačno su uspješno zadovoljeni nakon kompleksnog i dugotrajnog postupka javne nabave koji je trajao više od tri godine.

Ugovor su ispred Zajednice gospodarskih subjekata CESTAR d.o.o., INNECTO d.o.o.  potpisali Jozo Rako, direktor tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita (Vodeći partner). U ime Naručitelja društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split ugovor je potpisao direktor društva Miroslav Delić.

Vrijednost Ugovora iznosi 32.375.398,10 eura (243.932.436,96 kuna) bez PDV-a, odnosno 40.469.247,62 eura (304.915.546,20 kuna) s PDV-om.

Radovima iz ovog Ugovora postići će se veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih (kućanskih) otpadnih voda te će se time omogućiti prihvat i biološka obrada otpadnih voda sjevernog sliva Splita na UPOV-u Stupe. Nadalje, proširit će se i poboljšati postojeća kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te izvršiti sanacija postojeće kanalizacijske mreže na mjestima gdje su prethodno detektirana mjesta oštećenja ili propuštanja.

U sklopu izgradnje nove kanalizacijske mreže obuhvatit će se pojedina gradska područja na kojima danas ne postoji izgrađen kanalizacijski sustav kao što je to primjerice područje Kamena, kao i druga manja gradska područja ili ulice (na području Zvončaca, Kopilice, Mejaša, Žnjana, Pazdigrada, kompleks brodogradilišta) bez izgrađene kanalizacijske mreže. U sklopu dogradnje sustava vodoopskrbe pored ostalog dograditi će se vodosprema Visoka 2 novom vodnom komorom od čak 15.500 m3 i time omogućiti autonomija vodoopskrbnog sustava grada Splita od min. 8 sati bez dovoda vode sa izvora rijeke Jadro.

Na sustavu odvodnje otpadnih voda izgradit će se 16,7 km kanalizacijske mreže, 9 crpnih stanica, 2,2 km  tlačnih cjevovoda, dva kišna preljeva, 7  retencijskih bazena te 2,2 km kabelske kanalizacije. Ujedno, sanirat će se  11,2 km  kanalizacijske mreže metodama bez iskopa te napraviti priprema za izvedbu oko 400 kućnih priključaka. Na sustavu vodoopskrbe u sklopu ovog Ugovora izgradit će se 2 km vodoopskrbnih cjevovoda.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.