OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA NA PODRUČJU GRADA SPLITA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ za vrijeme izvođenja radova koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“ na području grada Splita uspostavit će se privremena regulacija prometa.

Od 12. do 14. veljače postavljat će se privremena prometna signalizacija. S danom 15. veljače započinju radovi te na snagu stupa privremena regulacija prometa.

Privremena regulacija prometa uspostavit će se na ukupno 4 lokacija kako slijedi:

Lokacija kupalište „Željezničar“

Radovi će se izvoditi u potpunosti izvan prometne površine, na betonskom platou kupališta koje je poznato kao „Željezničar“, neposredno uz slijepi kraj željezničke pruge i objekta s uređajem za mehanički tretman otpadnih voda na Katalinića brigu. Procijenjeno je da će radovi trajati do 20. ožujka.

Kako bi se omogućio nesmetan prolazak građevinskih vozila na gradilište, predviđena je regulacija prometa izmjenom režima iz postojećeg jednosmjernog na dvosmjerni smjer u Ulici Prilaz braće Kaliterna i manji dio na Šetalištu Petra Preradovića. Izmjena režima prometa u dvosmjerni smjer vršit će se od križanja Prilaz braće Kaliterna s Ulicom Matije Gupca do križanja Prilaz braće Kaliterna sa Šetališta Petra Preradovića.

Priključak gradilišta na prometnu mrežu bit će na Šetalištu Petra Preradovića, neposredno do ex-ugostiteljskog objekta Caffe „Žbirac“. Od priključka gradilišta u smjeru istoka zadržat će se postojeća jednosmjerna regulacija, a zapadno od priključka uredit će se dvosmjerni režim prometa te će se ista dvosmjerna regulacija nastaviti dalje na Ulicu Prilaz braće Kaliterna.

Lokacija Ulica Put Firula, od kućnog broja 17 do kućnog broja 35

Radovi će se izvoditi na kolniku Ulice Put Firula u dužini od oko 190 metara, a procijenjeno je da će trajati do 20. travnja. U tom vremenu, dionica Put Firula zatvara se za sav promet zbog obima radova.

Izvođenje radova predviđeno je na način da se unutar planirane zone radova zauzima najviše 50 metara kolnika pri čemu će biti moguć pristup vozilima stanara na preostalom dijelu ulice. Pješaci će moći nesmetano koristiti nogostup uz zonu radova.

Lokacija Ulica Šetalište Kalafata, neposredno uz sportsku lučicu Zenta

Radovi će se izvoditi na kolniku Ulice Šetalište Kalafata u dužini od oko 190 metara, na dionici od kolnog priključka sportske lučice Zenta do istočnog slijepog kraja Šetališta Kalafata koje je fizički odvojeno pomičnom rampom od pješačke zone u uvali Trstenik. Procijenjeno trajanje radova je do 20. ožujka.

Regulacija prometa vršit će se tako da će se dionica Šetališta Kalafata zatvoriti za sav promet zbog obima radova. Uz sjeverni rub zone radova na kolniku uredit će se koridor za pješake širine minimalno 1.60 metara koji će se obilježiti propisanim prometnim znakovima.

Za potrebe dolaska građevinskih vozila na gradilište potrebno je omogućiti im prilaz preko Šetnice pape Ivana Pavla II., iz smjera istoka u dužini od oko 750 metara. Stoga će se ukinuti postojeća pješačka zona na spomenutoj šetnici.

Na sjevernom dijelu kolnika Šetnice pape Ivana Pavla II. uklonit će se i uređena biciklistička staza s piktogramima bicikla i prometnim znakovima. Promet vozila gradilišta odvijat će se središnjim kolnikom šetnice Šetališta pape Ivana Pavla II., širine 4.50 metara. Pješaci će koristiti bočne staze širine oko 2 metra.

Lokacija Šetalište pape Ivana Pavla II, od kućnog broja 19 do kućnog broja 31

Radovi će se izvoditi na kolniku Ulice Ivana Pavla II. u dužini od oko 190 metara, na dionici križanja Šetališta pape Ivana Pavla II s Velebitskom ulicom do južnog spoja parkiralištu na makadamski plato. Planirano trajanje radova je do 20. travnja.

Regulacija prometa bit će izvedena na način da će se navedena dionica zatvoriti za sav promet zbog obima radova. Na ovoj lokaciji trenutno se izvode radove u ograđenom području.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.