ODABRANI IZVOĐAČI ZA IZGRADNJU-NADOGRADNJU SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA I REGULACIJU DOVODA VODE IZVORIŠTE JADRO – CS RAVNE NJIVE

Dana 30. siječnja u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju-nadogradnju sustava daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) i regulaciju dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne njive.

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split nakon otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti odabrao je ponudu tvrtke ELMAP d.o.o. iz Podstrane. Vrijednost ponude iznosi 2.641.067,00 eura bez PDV-a, odnosno 3.301.333,75 eura s PDV-om.

Radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja uključuju hardwaresku i softwaresku revitalizaciju postojećih upravljačkih centara SDNU kako bi se u sustav mogli uspješno integrirati svi objekti na području aglomeracije Split – Solin. Postojeći upravljački centri su glavni centar Kopilica, pomoćni centar Ravne njive za vodoopskrbni sustav Split – Solin, pomoćni centar Kunčeva greda za vodoopskrbni sustav Solin – Kaštela – Trogir i pomoćni centar Stupe za kanalizacijski sustav Split – Solin u kojima će se izvršiti zamjena postojećih računala sa SDNU funkcijama, nadogradnja postojećih licenci s najnovijim verzijama, integracija podcentara i uvođenje u sustav objekata aglomeracije Split - Solin.

Smanjenje gubitaka vode na preljevu lokaciji crpne stanice Ravne njive zahtijeva zajednički rad s programerima SDNU kako bi se postigla optimalna kontrola dovoda vode iz izvorišta Jadrai automatiziranje kanalskog dovoda vode do lokacije crpne stanice Ravne njive. Tako će se u sklopu regulacije dovoda vode od izvora Jadra do crpne stanice Ravne njive ugraditi dodatna mjerna oprema na lokacijama duž kanala i cjevovoda na Splitskom i Dioklecijanovom kanalu. Ujedno, ugradit će se i nova zapornica s elektromotornim pogonom na izvoru Jadro, odnosno na Splitskom kanalu, s dopunom postojeće programske podrške. Nadalje, rekonstruirat će se prva zapornica na Dioklecijanovom kanalu i napraviti 15 preljeva/pregrada duž trase kanala kako bi se ostvarilo tečenje vode s relativno velikom dubinom uz relativno mali protok vode. Na taj način će se osigurati dobra ispunjenost kanala, a protok neće biti značajan. Izvest će se algoritam za regulaciju dotoka vode kroz dovodne kanale. Osnovna funkcija  kontrole protoka kroz Splitski kanal i smanjenja preljeva na CS Ravne njive je smanjenje ukupnih gubitaka, odnosno manji zahvat pitke vode na izvoru Jadra, uz dostatnu opskrbu pitkom vodom svih korisnika vodoopskrbne usluge VIK-a.

Realizacijom radova na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja, ostvarili bi se brojni benefiti za područje aglomeracije Split – Solin. Povećana efikasnost rezultirala bi boljom koordinacijom i učinkovitijim upravljanjem vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima, a automatizacija kanalskog dovoda vode, ugradnja dodatne opreme i novih zapornica, te rekonstrukcija postojećih elemenata kanala, doprinijet će značajnom smanjenju gubitaka vode, smanjenje količina zahvaćene vode  na izvoru Jadro povećavajući efikasnost i održivost vodoopskrbnog sustava.

Rok završetka izvršenja Ugovora iznosi ukupno 36 mjeseci.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.