ODABRANI SU IZVOĐAČI NA UGOVORU SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA NA UPOV STUPE ČIJI RADOVI JAMČE BOLJU KVALITETU ŽIVOTA I ČIŠĆE MORE

U utorak, 20. lipnja u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Ugovor 1 – Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe i dogradnju podmorskog ispusta Stobreč.

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. odabrao je ponudu zajednice ponuditelja Vodoprivreda Split d.d. te Norinco International Cooperation LTD., podružnica Zagreb. Vrijednost ponude iznosi 43.572.756,36 eura (328.298.932,76 kuna) bez PDV-a, odnosno 54.465.945,44 eura (410.373.665,95 kuna) s PDV-om.

Podsjetimo, spomenuti Ugovor obuhvaća i uređenje šetnice po kruni nasipa na dionici Duilovo – Stobreč. Planirani početak izvođenja radova  je listopad 2023. godine, dok je rok za završetak radova srpanj  2026. godine.

Navedenim radovima omogućit će se dovođenje otpadnih voda južnog dijela grada Splita (od Mertojaka i Vukovarske ulice do centra grada i gradske luke) do UPOV-a Stupe na području TTTS-a. Nakon biološkog tretmana na UPOV-u Stupe, pročišćene otpadne vode će se ispuštati u Brački kanal kroz dograđeni podmorski ispust Stobreč.

Predmetni radovi obuhvaćaju cca 15 km kanalizacijskih cjevovoda, cca 6 km vodoopskrbnih cjevovoda i 5 CS te izgradnju druge cijevi podmorskog ispusta Stobreč

Na dijelu planiranog zahvata Spoja južnog sliva na dionici Duilovo – Stobreč predviđena je izgradnja obalnog nasipa u duljini od 1.7 km u koji će se položiti planirana vodno-komunalna infrastruktura, plaže sa zaštitnim objektima na početnom dijelu nasipa od 120 metara,  te servisna prometnica po kruni nasipa za pristup cjevovodima odvodnje i vodoopskrbe s pripadajućom opremom u svrhu pregleda i održavanja. Spomenuta servisna prometnica stavit će se u funkciju javne šetnice te integrirati u okoliš uključujući urbanu opremu, rasvjetu, krajobrazno uređenje i sl.

Kompletan „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“ donosi brojne prednosti za stanovnike. Njegovom realizacijom doći će do smanjenja gubitaka od najmanje sedam posto, a najviše do 20 posto. Izgradit će se i rekonstruirati 60,65 kilometara cjevovoda vodoopskrbe, 153 kilometra cjevovoda odvodnje i pet kišnih preljeva. Nadalje, izgradit će se 14 crpnih / hidroforskih stanica, 14 vodosprema, 4,28 kilometra podmorskih ispusta, sedam retencijskih bazena i 32 crpne stanice. UPOV Stupe dogradit će se na drugi stupanj pročišćavanja ukupnog kapaciteta 275.000 ES (ekvivalent stanovnika). Stanovnici će dobiti 1.243 priključka na vodoopskrbnu mreža te 2.593 priključka na sustav odvodnje, a predviđena je i zamjena postojećih vodomjera novim digitalnim vodomjerima. Također, omogućit će se očitanje vodomjera u realnom vremenu te pravodobno detektiranje kvarova zahvaljujući tehničkim inovacijama.

Kompletan Projekt je  investicija  ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.