POTPISAN UGOVOR ZA ODVODNJU I VODOOPSKRBU NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA U SKLOPU PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN

U ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ u prostorijama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je potpisivanje Ugovora P2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica. Nakon što je prošlog tjedna potpisan Ugovor P5 - Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive, potonji Ugovor još je jedan u nizu ugovora koji je potpisan u sklopu ovog projekta.

Ugovor su potpisali direktor Miroslav Delić, dipl. iur. ispred Naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split te direktorica tvrtke ROCO-COMMERCE Marija Brkljačić ispred Zajednice ponuditelja ROCO ING. d.o.o. iz Zagreba te ROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, podružnica Zagreb, koja će izvršavati ugovorene radove. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 22.895.333,96 eura bez PDV-a, odnosno 28.619.167,45 eura s PDV-om.

Rok dovršetka ugovora iznosi 34 mjeseca.

U sklopu Ugovora 2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica izgradit će se 23.455 metara kanalizacijskih cjevovoda, 1.022 metra tlačnih kanalizacijskih cjevovoda te 26.947 metara vodoopskrbnih cjevovoda. Nadalje, izgradit će se kanalizacijska crpna stanica Žrnovnica kapaciteta 28,4 l/s, crpna stanica Blato kapaciteta 6,9 l/s te crpna stanica TTTS kapaciteta 50 l/s. Planirana je i izgradnja vodoopskrbnih crpnih stanica Žrnovnica kapaciteta 5,5 l/s, HS Žrnovnica kapaciteta 9 l/s, crpna stanica Korešnica kapaciteta 8 l/s te crpna stanica u vodospremi Amižići 3 kapaciteta 3,8 l/s. Izgradit će se vodosprema Korešnica kapaciteta 300 m3, vodosprema s crpnom stanicom Amižići 3 kapaciteta 200 m3, vodosprema Amižići 2 kapaciteta 200 m3 te vodosprema Privor kapaciteta 200 m3. Stanovnici će dobiti 2.064 kućnih priključaka, od čega 925 kanalizacijskih te 1139 vodovodnih priključaka, a u duljini 248 metara izvest će se i sanacija kanalizacijske mreže. U duljini od 19.535 metara izvest će se kabelska kanalizacija za sustav daljinskog nadzora i upravljanja objektima (SDNU) čime će se omogućiti učinkovitije praćenje i kontrola vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, što će povećati učinkovitost održavanja i smanjiti rizik od kvarova.

Naselja Žrnovnica i Korešnica trenutno koriste neregulirani lokalni vodoopskrbni sustav sa zahvatom vode iz izvora rijeke Žrnovnice, a sama vodoopskrba suočava se s učestalim poremećajima u radu. Postojeći lokalni vodoopskrbni sustav izgrađen je davnih 1970.-ih i 1980.-ih godina, a njime trenutno upravlja lokalna samouprava, odnosno isti nije u nadležnosti Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Kako bi se riješila spomenuta problematika, potrebno je izgraditi novu vodoopskrbnu mrežu čime bi se osigurala kvalitetna i kontrolirana opskrba pitkom vodom. Provedbom ovog Ugovora stanovnici će napokon imati pouzdanu opskrbu, iz vodoopskrbnog sustava grada Splita sa zahvatom vode iz rijeke Jadro, što će biti od presudne važnosti za kvalitetu života. S druge strane, izgradnjom sustava odvodnje omogućit će se priključenje kućanstava Žrnovnice i Korešnice na sustav odvodnje otpadnih voda, koji do sada nije postojao. Završetkom radova stanovnici naselja Žrnovnice i Korešnice dobit će kontrolirani sustav vodoopskrbe i odvodnje koji će biti integriran u jedinstven sustav Vodovoda i kanalizacije Split d.o.o.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.