REALIZACIJOM UGOVORA ZA NABAVU OPREME ZA ODRŽAVANJE MREŽE DO PRECIZNIJEG MJERENJA I SMANJENJA TZV. PRIVIDNIH GUBITAKA

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku je realizacija tri zasebna Ugovora o isporuci opreme za održavanje mreže: Grupa 1 - nabava specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje kanalizacijske mreže, Grupa 2 - nabava i ugradnja malih crpnih stanica i kućnih priključaka te Grupa 3 - nabava vodomjera i dodatnih dijelova:

U sklopu „Ugovora o isporuci opreme za održavanje mreže za grupu 1: Nabava specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje kanalizacijske mreže“u tijeku je proces izrade specijaliziranog vozila za ispiranje i čišćenje kanalizacijske mreže po ugovorenim specifikacijama iz tendera, a isporuka vozila očekuje se krajem 2023. ili početkom 2024. godine.

U sklopu „Ugovora o isporuci opreme za održavanje mreže za grupu 2: Nabava i ugradnja malih crpnih stanica i kućnih priključaka“ nabavlja se 110 malih kućnih crpnih stanica koje će omogućiti spajanje na sustav javne odvodnje objekata koji se nalaze na koti terena nižoj od kote glavnog kolektora. Crpke će biti isporučene u kasnijoj fazi izgradnje kanalizacijske mreže (koja je također dio Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin), tj. po definiranju točnih lokacija takve vrste kanalizacijskih kućnih priključaka.

„Ugovorom o isporuci opreme za održavanje mreže za grupu 3: Nabava vodomjera i dodatnih dijelova“ predviđena je i nabava 23.000 vodomjera. Svrha ove nabave je zamjena postojećih vodomjera s novim vodomjerima veće preciznosti mjerenja i sa mogućnošću daljinskog očitanja. Do sada je isporučeno 11.798 vodomjera. Zamjenu postojećih vodomjera novima samostalno obavlja osoblje ViK-a sukcesivno s isporukama vodomjera. Realizacijom ovog Ugovora omogućit će se preciznija evidencija potrošnje vode i smanjenje tzv. prividnih gubitaka, tj. omogućit će se točnija evidencija i lociranje stvarnih fizičkih gubitaka vode.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.