U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SPLITU

U četvrtak, 15. veljače na lokaciji „Željezničar“, kupalištu Bačvice u Splitu, održano je svečano otvaranje radova u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“. Predmetni radovi su sastavni dio ugovora o izgradnji „Spoja sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč“.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Miroslav Delić - direktor tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Ivica Puljak - gradonačelnik Grada Splita, Blaženko Boban - župan Splitsko-dalmatinske županije, Zoran Đuroković - generalni direktor Hrvatskih voda i Elizabeta Kos - ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Ugovor o radovima na „Spoju sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč“ obuhvaća izgradnju 7.747 metara kanalizacijskih gravitacijskih cjevovoda, 7.475 metara tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, 5.640 metara cjevovoda podmorskih ispusta, 6.354 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 4.325 metara kabelske kanalizacije potrebne za sustav daljinskog nadzora i upravljanja te 1.713 metara infrastrukturnog obalnog nasipa koji se proteže od Duilova do Stobreča.

Pored navedenog, ugovor obuhvaća izgradnju novih ili rekonstrukciju i sanaciju glavnih gradskih kanalizacijskih stanica. Riječ je o sanaciji i zamjeni opreme postojeće crpne stanice Katalinića brig, izgradnji nove crpne stanice Katalinića brig na istoj lokaciji s kapacitetom od 300 l/s, izgradnji crpne stanice Trstenik i crpne stanice Duilovo te rekonstrukciji i dogradnji crpne stanice Šine. Sve otpadne vode južnog sliva će se navedenim crpnim stanicama i sustavom gravitacijskih i tlačnih cjevovoda od Katalinića briga, preko Bačvica, Firula, Zente, Trstenika, Žnjana, Duilova i Stobreča precrpljivati do crpne stanice Šine te dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, gdje će se pročišćavati na razinu 2. stupnja korištenjem tehnologije biološkog pročišćavanja, nakon čega će se ispuštati u more Bračkog kanala putem dugačkog podmorskog ispusta. Podmorski ispust će se dograditi (izgradit će se dodatna – druga cijev ispusta) kako bi se povećao kapacitet podmorskog ispusta i time omogućilo ispuštanje svih pročišćenih otpadnih voda s UPOV-a Stupe.

Realizacijom ovog Ugovora postići će se pročišćavanje svih otpadnih voda grada Splita na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, što uključuje i otpadne vode južnog sliva Splita, koji obuhvaća kompletan centar grada i veliko područje južno od Vukovarske ulice koje gravitira Bačvicama i postojećem podmorskom ispustu Katalinića brig, uključujući Visoku, Trstenik, Mertojak i Žnjan. Kao dio ovih radova, planira se izgradnja novog podmorskog ispusta za preljevnih voda izvan uvale Trstenik kako bi se u velikoj mjeri (gotovo potpuno) smanjilo njihovo prelijevanje za vrijeme oborina u potok Trstenik. Podmorski ispust Katalinića brig, kroz koji se danas ispuštaju nedovoljno pročišćene otpadne vode u Brački kanal, u budućnosti će služiti samo za ispuštanje preljevnih oborinskih voda. Istovremeno, izgradnjom nove crpne stanice Duilovo i precrpljivanjem otpadnih voda u pravcu Stupa, bit će ukinut postojeći podmorski ispust nepročišćenih otpadnih voda na području Duilova.

Na dionici Duilovo - Stobreč planira se izgradnja obalnog nasipa duljine 1.713 metara sa servisnom prometnicom duž vrha nasipa kako bi se omogućio pristup i održavanje cjevovoda i opreme unutar nasipa. Također će se urediti javna plaža na prvih 120 metara nasipa s objektima za zaštitu od valova. Prometnica duž nasipa bit će popločana, postavit će se javna rasvjeta, urbana oprema i hortikulturno uređenje kako bi se stvorila javna obalna šetnica.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 41.776.085,08 eura bez PDV-a, odnosno 52.220.106,40 eura s PDV-om.

Planirani rok dovršetka radova je 33 mjeseca.

Koristi od radova na „Spoju sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč“ su mnogobrojne i obuhvaćaju poboljšanje kvalitete života građana Splita, zaštitu okoliša te unapređenje infrastrukture. Izgradnjom kanalizacijskog sustava i crpnih stanica, postiže se efikasnije prikupljanje i transport otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje čime se smanjuje onečišćenje okoliša i povećava zaštita voda. Uvođenjem u rad sustava s visokim stupnjem pročišćavanja otpadne vode poput biološkog pročišćavanja, podiže se standard pročišćavanja otpadnih voda, što doprinosi očuvanju okoliša. Također, izgradnjom obalnog nasipa i uređenjem javne plaže stvara se dodatni prostor za rekreaciju i odmor građana, što doprinosi poboljšanju kvalitete života u gradu. Sve radove prati i kontinuirano obavještavanje građana o radovima, trajanju istih te prometnoj regulaciji.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.