Vodni redari

Tko su vodni redari?

U cilju  zaštite pitke vode i čistog mora na području svojeg djelovanja, gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira, te općina Podstrana, Okrug, Seget, Klis, Dugopolje, Muć, Lećevica, Šolta i Marina, ViK Split donio je Odluku o formiranju vodnih redara. Ovlasti i način postupanja vodnih redara u postupcima nadzora proizlaze iz Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama.

Nadležnosti

  • Nadzor priključenja objekta * na sustav vodoopskrbe i odvodnje
  • Nadzor nad ispustima otpadnih voda iz objekata fizičkih i pravnih osoba
  • Nadzor nad septičkim jamama: pražnjenje, nepropusnost, izdradnja i održavanje septičkih jama

Želite li?

Kupati se u čistom moru
Plaćati samo ono što potrošiš
Zdrav okoliš za sebe i svoju djecu

Ako imaš saznanja o nezakonitositima iz djelokruga rada vodnih redara, prijavi ih putem digitalnog anonimnog obrasca, e-maila, u Centru za potrošače ViK-a ili pozivom na broj 021 545 900.

PRIJAVITE

Nezakoniti priključak

Nezakoniti priključak na sustav vodoopskrbe - npr. netko je priključio svoj objekt, plastenik ili vrt na vodovod bez vodomjera

Nepropisno pražnjenje

Nepropisno pražnjenje septičke jame - npr. namjerno ispuštanje fekalnog sadržaja u okoliš ili more

Nazakoniti hidrant

Nezakonitu upotrebu hidranta - npr. za pranje automobila

Najčešća pitanja

1. Može li vodni redar pristupiti na privatno vlasništvo?

Sukladno članku 4. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, pravne osobe, fizičke osobe i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost dužne su omogućiti pristup na nekretninu i omogućiti mu uvid u isprave radi identifikacije vlasnika ili posjednika nekretnine prilikom provođenja nadzora.

2. Moraju li fizičke i pravne osobe dozvoliti nadzor vodnom redaru?

Sukladno članku 5. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, pravne osobe , fizičke osobe i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost obvezne su vodnom redaru u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

3. Mora li se i kako vodni redar legitimirati prilikom nadzora?

Sukladno članku 6. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, vodni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

4. Može li vodni redar naložiti uklanjanje ilegalnih priključaka?

Sukladno članku 10. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, u obavljanju nadzora vodni redar ovlašten je fizičkim osobama, obrtnicima te pravnim osobama koje su povrijedile odredbe Zakona odnosno propisa čiju primjenu vodni redar nadzire, rješenjem narediti uklanjanje protupravno postavljenih vodnih naprava i zabraniti obavljanje radova.

5. Može li vodni redar zabraniti zabraniti uporabu vodnih naprava ukoliko utvrdi da imaju nedostatke?

Sukladno članku 10. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, u obavljanju nadzora vodni redar ovlašten je fizičkim osobama, obrtnicima te pravnim osobama koje su povrijedile odredbe Zakona odnosno propisa čiju primjenu vodni redar nadzire, rješenjem zabraniti uporabu vodnih naprava ukoliko postoje nedostaci, sve dok se oni ne uklone.

6. Može li vodni redar naložiti poduzimanje mjera za nepropusnost septičkih jama?

Sukladno članku 10. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, u obavljanju nadzora vodni redar ovlašten je fizičkim osobama, obrtnicima te pravnim osobama koje su povrijedile odredbe Zakona odnosno propisa čiju primjenu vodni redar nadzire, rješenjem naložiti poduzimanje mjera/radnji u svrhu nepropusnosti individualnih sustava odvodnje kao i naložiti mjere/radnje u svrhu održavanja/pražnjenja individualnih sustava odvodnje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

7. Može li se stranka žaliti na rješenje vodnog redara?

Sukladno članku 12. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, protiv rješenja koje donosi vodni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove vodnog gospodarstva. Žalba izjavljena protiv rješenja vodnog redara ne odgađa njegovo izvršenje. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

8. Postoje li kazne ukoliko pravna ili fizička osoba ispušta odvod u more, odnosno ispušta sadržaj septičke jame u okoliš, suprotno propisima?

Sukladno članku 13. Odluke o nadležnosti i ovlastima vodnih redara, novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba (+ kazna od 1.000,00 do 5.000,00 kuna odgovornoj osobi), a fizička osoba kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna ukoliko ne prazni individualni sustav odvodnje sukladno članku 79. st. 2. Zakona o vodama.

Kontakt

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8
21 000 Split
021 545 900
e-mail: info@vik-split.hr