Pitanja i odgovori

Ovdje ćete naći sve potrebne informacije vezane za dobivanje vodovodnog priključka, odvajanje priključka, prijenos vlasništva nad vodovodnim priključkom, odjavu vode i skidanje vodomjera, cijenu vode, reklamacije, kontrolu ispravnosti vodomjera i druga slična pitanja.

Kako u stambenoj zgradi dobiti račun za uslugu vodoopskrbe na ime svakog pojedinog suvlasnika zgrade?

Da bi stambena zgrada dobila pojedinačne račune preduvjet je potpisivanje aneksa međuvlasničkog ugovora koji će biti potpisan između upravitelja i predstavnika suvlasnika, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. čl. 40 - Poslovi redovite uprave. Za potrebe sklapanja dodatka međuvlasničkih ugovora, a potom i Ugovora o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode svaki je suvlasnik dužan dostaviti svoje osobne podatke (ime, prezime, jmbg, broj osobne iskaznice, prebivalište). Detaljnije

Napominjemo da je za obračun mjerodavna evidentirana potrošnja isporučene vode na glavnom mjerilu zgrade, koja se može rasporediti po suvlasnicima sukladno potpisanom Ugovoru o opskrbi pitkom vodom i odvodnji, koji ovlašćuju predstavnika suvlasnika za očitanje i razdiobu.

Da li VIK uvažava primjedbe suvlasnika na podatke o očitanju koje dostavlja predstavnik suvlasnika?

Ugovorom o opskrbi pitkom vodom i odvodnji suvlasnici stambene zgrade imenuju predstavnika suvlasnika koji je u obvezi VIK-u dostaviti pravodobno razdiobu očitanja. Ukoliko imate prigovor, VIK ne može intervenirati, nego eventualni nesporazum riješite sa predstavnikom suvlasnika.

Kako postupiti kada u stambenoj zgradi pojedini suvlasnici ne plaćaju svoj dio obveze za isporučenu vodu?

Preporuka VIK-a je da sklopite Dodatak međuvlasničkog ugovora i Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji, te temeljem takvih ovjerenih dokumenata VIK će svakom od suvlasnika dostaviti na njegovo ime odgovarajući račun za uslugu vodoopskrbe i teretiti upravo onoga tko dug ne podmiri u roku. U protivnom, ako računi glase na stambenu zgradu,VIK tereti sve suvlasnike na jednake dijelove ukoliko predstavnik stanara(blagajnik, ovlaštena osoba) ne dostavi valjanu potpisanu izjavu o osobi dužnika , označavanjem osobe imenom , prezimenom te OIB-om i označavanjem pripadajućeg iznosa duga.

Izjava o dužniku.doc

Kako postupiti kada suvlasnici ne mogu postiči dogovor o sklapanju Ugovora o opskrbi pitkom vodom i odvodnji?

Svaki suvlasnik bilo kojeg dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ima pravo zahtijevati da mu se ugradi poseban uređaj za mjerenje potrošnje vode, ali samo pod uvjetom da se ugradba izvede na njegov trošak i da je u skladu s tehničkim uvjetima koje određuje i odobrava VIK.

NAČIN PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA!

Zašto i kako se obračunavaju kamate?

Obračunavanje kamata na zakašnjela plaćanja je zakonska obveza, a način obračuna i visina kamata je također propisano zakonom.

Što VIK poduzima ukoliko se obveze po računima za vodoopskrbu ne podmiruju u roku dospijeća?

Nakon isteka 30 dana od dana ispostave računa u kojem roku je korisnik usluge vodoopskrbe dužan podmiriti račun, VIK  obračunava zakonsku zateznu kamatu na zakašnjele uplate, a ukoliko se račun u narednom periodu ne podmiri šalje opomenu pred ovrhu/utuženje. Ako se račun i nakon opomene ne podmiri, zaduženi ured javnobilježnika šalje ovrhu ili podnosi tužbeni zahtjev .

Naša je preporuka da račune platite u roku (30 dana od isporuke usluge) kako bi izbjegli višestruko veće iznose podmire troškova kasnijih postupaka, od prvobitnog iznosa računa kojeg niste na vrijeme platili. U slučaju da se radi o potrošaču koji nije podmirio više računa, temeljem Zakona o zaštiti potrošača članka 27. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split zadržava pravo obustaviti isporuku vodnih usluga.