Odvodnja

Odvodnja

Vodovod i kanalizacija pruža usluge odvodnje za područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira, općine Podstrana, Seget i Šolta.

Kanalizacijski sustav Grada Splita

Kanalizacijski sustav Grada Splita dijeli se na dva velika sliva, Južni i Sjeverni sliv, a oba su mješovitog tipa.

 • Južni sliv sakuplja vode od gradskog kotara Žnjan na istoku do gradskog kotara Meje na zapadu. Ovaj sliv karakteriziraju tri velika kolektora: kolektor Gradske luke, kolektor Bačvice i Kolektor uz prugu s cijelom mrežom sekundarne kanalizacije. Za istočni dio grada glavni sakupljač otpadnih voda je kolektor Bačvice koji se proteže od naselja Žnjan do uređaja Katalinića Brig. Sjeverniji i dijelom središnji dio ide na Kolektor uz prugu, a zapadni dio uključujući i sami centar grada spaja se na kolektor Gradske luke. Preko navedenih kolektora otpadne vode se dovode na mehanički uređaj za pročišćavanje Katalinića brig, a nakon predtretmana ispuštaju se u Brački kanal.
 • Sjeverni sliv sakuplja otpadne vode sjevernog dijela grada Splita, Solina i Vranjica uključujući područje Lore, brodogradilište Split, te Sjevernu luku i Dujmovaču. Sjeverni sliv danas ima više izlijevnih mjesta u more, što nije konačni cilj rješenja kanalizacijskog sustava grada Splita. Vode s područja Spinuta i Lore i dalje se ispuštaju direktno u more, ali je predviđeno da se te vode u konačnosti odvedu na Katalinića brig. Vodeći objekti ovoga sliva su kolektor Duje i Kolektor u ulici Zagorski put koji prihvaćaju otpadne vode sjevernog dijela grada Splita.

Izgradnjom kanalizacijskog sustava EKO Kaštelanski zaljev izvršeni su zahvati na ovim kolektorima, te se otpadne vode prepumpavaju do hidrotehničkog tunela, a potom gravitacijom dolaze do Uređaja Stupe. Nakon mehaničkog tretmana, odvajanja pijeska, masti i ulja, ispuštaju se preko Ozračnog okna u Brački kanal.

Kanalizacijski sustav Grada Solina

Kanalizacija Grada Solina rješava se u sklopu sustava odvodnje Split-Solin. Posljednjih desetak godina izgradnja kanalizacije na području Solina doživljava svoj bum zahvaljujući sredstvima projekta Eko Kaštelanski zaljev. U Solinu je isključivo razdjelni sustav odvodnje, tako da komunalne otpadne vode gravitacijskim i tlačnim cjevovodom dolaze do hidrotehničkog tunela i Uređaja Stupe, a oborinske vode odlaze direktno u more. Na sustav javne odvodnje Solina priključuju se i komunalne otpadne vode susjednih općina.

Kanalizacijski sustav Grada Kaštela

Grad Kaštela nije dovoljno pokriven kanalizacijskom mrežom. Naselja ispod stare Ceste imaju mješoviti sustav odvodnje, a obzirom na nedovoljne kapacitete sekundarna mreža se nije ni širila. Sve otpadne vode ispuštaju se direktno u more po cijelom Kaštelanskom zaljevu. U sklopu projekta Eko Kaštelanski zaljev pristupa se rješavanju postojećeg sustava, izgradnjom Uređeja za pročišćavanje otpadnih voda u Divuljama na koji će se odvesti sve otpadne vode iz Kaštela. Nakon mehaničkog tretmana otpadne vode će se ispuštati u more u Splitski kanal.

Veća ulaganja u odvonju Grada Kaštela provode se kroz projekt Aglomeracija Kaštela-Trogir. 

Kanalizacijski sustav Grada Trogira

Postojeći sustav javne odvodnje u Gradu Trogiru je mješovitog tipa, dosta opterećen, a otpadne vode se ispuštaju direktno u more. Grad Trogir nije dovoljno pokriven kanalizacijskom mrežom, u prvom redu naselja van Stare jezgre. U sklopu projekta Eko Kaštelanski zaljev pristupiti će se rekonstrukciji postojećeg sustava i izgradnji nove sekundarne mreže. Sve otpadne vode iz Trogira odvesti će se na Uređaj za pročišćavanje u Divuljama, a nakon tretmana ispuštati će se u more u Splitski kanal.

Ulaganja vodno-komunalnu infrastrukturu na području grada Trogira obuhvaćena su kroz projekt Aglomeracije Kaštela-Trogir. 

Kanalizacijski sustav Općine Podstrana

Na području Općine Podstrana gradi se isključivo razdjelni sustav odvodnje. Kanalizacijska mreža se počela graditi osamdesetih godina, a uz male zastoje izgradnja se nastavlja. Preko malih Crpnih stanica, gravitacijskih i tlačnih cjevovoda položenih uzduž obale otpadne vode dovode se do centralne Crpne stanice “Centar”, a potom dugim podmorskim ispustom ispuštaju se u more u Brački kanal.

Otpadne vode zapadnog dijela općine Podstrana gravitacijskim i tlačnim cjevovodom dolaze na Uređaj Stupe, a nakon tretmana ispuštaju se u Brački kanal.

Laboratorij za otpadne vode

Laboratorij za otpadne vode

Otpadna voda je iskorištena i odbačena voda iz naselja i proizvodnje. Sve otpadne vode: sanitarne, vode industrija i obrta završavaju u sustavu javne odvodnje. 

Kontrola otpadnih voda

U našem laboratoriju kontroliraju se sve otpadne vode iz sustava javne odvodnje na području Gradova: Splita, Solina, Kaštela, Trogira te Podstrane, a na temelju:

 • Zakona o vodama
 • Odluke o odvodnji
 • Plana za zaštitu voda od zagađenja
 • Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama
 • Vodopravnih dozvola

Kvaliteta otpadnih voda kontrolira se od 1999. godine, kada su uzeti prvi uzorci za analizu. Intenzitet uzorkovanja, kao i broj pokazatelja koji se prate variraju ovisno o tehničkim uvjetima, zakonskoj regulativi i iskustvom stečenih spoznaja o promjenjivosti pojedinih pokazatelja. 

Uzorkovanje otpadnih voda

Uzorkovanje i analiza otpadnih voda na Uređaju Stupe i CS Katalinića brig, obavlja se svakodnevno jednokratnim uzorkovanjem radnim danom u vrijeme kad je opterećenje otpadnih voda najveće.

Jedan put tjedno uzorci se uzimaju i na slijedećim mjernim postajama odnosno ispustima:

 • Lora
 • Poljud
 • Duje
 • Solin
 • Kaštela
 • Trogir
 • Donji Seget
 • CS “Centar”

Isto tako povremeno se kontroliraju otpadne vode industrije, budući se njihove vode ispuštaju u sustav javne odvodnje. Da bi se spriječila incidentna stanja u kanalizacijskim objektima, ali i u recipijentu donesena je zakonska regulativa kojom se propisuju granične vrijednosti štetnih tvari koje se mogu upuštati u sustav javne odvodnje.

Danas se u otpadnoj vodi određuju slijedeći pokazatelji:
Temperatura, miris, boja, vidljiva otpadna tvar, pH, otopljeni kisik, biološka potreba kisika, kemijska potreba kisika, suspendirane raspršene čestice, amonijak, nitriti, nitrati, fosfati, kloridi, sulfati, ukupni fosfor i anionski detergenti.

Zakonski propisi

Laboratorij za otpadne vode je ovlašteni laboratorij, pa svoj rad mora uskladiti sa zakonskim propisima, koji se pokušavaju uskladiti sa zakonskim propisima Europske Unije. Većina analiza provodi se prema ISO standardima koje je Hrvatska preuzela. Uzorci označeni prema mjestu uzorkovanja i datumu donose se u laboratorij, zavedu u knjigu i odmah se rade analize ili uzorci konzerviraju, ako je to potrebno. Kada su provedene sve analize dobiveni podaci se unose u bazu podataka koja je predviđena za izradu izvještaja.

Kontinuirano mjerenje količine otpadne vode provodi se na Uređaju Stupe i na CS Katalinića brig. Otpadne vode iz navedenog sustava odvodnje su razrijeđene i uglavnom su opterećene nutrijentima, fosforom i dušikom.